جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.com 1 37,800 تومان 36,800 تومان 38,800 تومان
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net 1 34,800 تومان 33,800 تومان 35,800 تومان
.biz 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.info 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.co 1 97,800 تومان 97,800 تومان 98,800 تومان
.org 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.name 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.eu 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.us 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.ws 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.me 1 98,800 تومان 98,800 تومان 99,800 تومان
.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.asia 1 54,800 تومان 54,800 تومان 55,800 تومان
.mobi 1 68,800 تومان 68,800 تومان 69,800 تومان
.tel 1 64,800 تومان 64,800 تومان 65,800 تومان
.cc 1 84,800 تومان 84,800 تومان 85,800 تومان
.de 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.es 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.ca 1 54,800 تومان 54,800 تومان 55,800 تومان
.bz 1 84,800 تومان 84,800 تومان 84,800 تومان
.tv 1 10,800 تومان 10,800 تومان 11,800 تومان
.ru 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.mn 1 16,800 تومان 16,800 تومان 17,800 تومان
.be 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.it 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.fr 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.pm 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.re 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.tf 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.wf 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.yt 1 49,800 تومان 49,800 تومان 50,800 تومان
.co.uk 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.org.uk 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.me.uk 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.com.au 1 54,800 تومان 54,800 تومان 55,800 تومان
.net.au 1 54,800 تومان 54,800 تومان 55,800 تومان
.com.cn 1 148,800 تومان 148,800 تومان 149,800 تومان
.co.nz 1 84,800 تومان 84,800 تومان 85,800 تومان
.net.nz 1 84,800 تومان 84,800 تومان 85,800 تومان
.org.nz 1 84,800 تومان 84,800 تومان 85,800 تومان
.com.ru 1 34,800 تومان 34,800 تومان 34,800 تومان
.net.ru 1 34,800 تومان 34,800 تومان 34,800 تومان
.org.ru 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.eu.com 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.us.com 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.gb.com 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.kr.com 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.qc.com 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.gr.com 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.ae.org 1 89,800 تومان 89,800 تومان 90,800 تومان
.uk.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.uk.net 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.de.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.ru.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.cn.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.gb.net 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.no.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.hu.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.jpn.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.uy.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.za.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.br.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.sa.com 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.se.com 1 76,800 تومان 76,800 تومان 77,800 تومان
.se.net 1 158,000 تومان 158,000 تومان 159,000 تومان
.com.co 1 64,800 تومان 64,800 تومان 65,800 تومان
.net.co 1 64,800 تومان 64,800 تومان 64,800 تومان
.nom.co 1 64,800 تومان 64,800 تومان 64,800 تومان
.co.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 34,800 تومان
.net.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.org.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.gen.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.firm.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان
.ind.in 1 34,800 تومان 34,800 تومان 35,800 تومان